FREEDOM IS THE LACK OF RESTRICTIONS

Photo: Dana Tolesh @bydanatolesh
Fashion: Yasmin Mandelli @Yasminmandelli
Second Photographer: L. A. Lazarov @Iamlalazarov
Model: Martin @Ivegotthegroove
Special Thank You: Milko Marinov @eye.vs.eye
MUA: Monika Dimova @monica.up
Copywriter: Violet George @violetgeorgecopy

Опубликовано: 14 апреля 2021