ПРИЗРАКИ ПОЧТАМТА

Photo: Olga Guralnik @olgaguralnik
Model: Kate Efremova @tiho_ef

Anastasia Memey @nstmey
MUA: Alexandra Skopina @skopina_25
Stylist: Shushan Konycheva @shuroux

Опубликовано: 6 Сентября 2021