SUBSTITUTION

Photographer: Zhenya Rukhlov @rukhlov.zhenya
Hair stylist: Ermek Chotbaev @chotbaev
Model\Muah: Victoria Trubelova @victoria_trubelova
Assistant: Artem Kosolapov @kosolapov.pro

Опубликовано: 19 апреля 2021