WHIMSY

Photography: Nemo Chen @nemo.cxx 
Fashion Designer: Yiyan Wang @__yiyan_
Fashion Designer: Wyche Gu @nullfiield 
Model: Edie Xu @e__xu 
Haruhi Kobayashi @haruhi_ 
Makeup Artist: June Lu @june66610

Опубликовано: 25 Августа 2021